Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020 02:32

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:

Την πλήρωση της κάτωθι επί θητεία θέσης ειδικευόμενου ιατρό του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου

  1. Μια (1) θέση Καρδιολογίας


Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
  4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή  Β


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο