Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 19:13

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: τμηματα

Ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

 1. Παθολογικό − Τεχνητού Νεφρού – ΜΑΦ.
 2. Καρδιολογικό − Στεφανιαίων Νόσων.
 3. Παιδιατρικό – Προώρων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

Οργανόγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας

-(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3442/24-12-2012 ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Ιατρική.
 2. Νοσηλευτική.
 3. Διοικητική-Οικονομική.

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

 1. Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 1. Υποστήριξης Πολίτη.

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

ΤΟΜΕΙΣ:

 1. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 64 κλινών.
 2. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 50 κλινών.
 3. Εργαστηριακός Τομέας.
 4. Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 6 κλινών.

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

A. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. Παθολογικό − Τεχνητού Νεφρού – ΜΑΦ.
  2. Καρδιολογικό − Στεφανιαίων Νόσων.
  3. Παιδιατρικό – Προώρων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

 1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   1. Χειρουργικό.
   2. Μαιευτικό-Γυναικολογικό.
   3. Αναισθησιολογικό – Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας (ΜΜΑΦ).
   4. Ορθοπεδικό.
   5. Οφθαλμολογικό.
  • ΜΟΝΑΔΑ:
   1. Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   1. Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό.
   2. Αιματολογικό – Αιμοδοσίας.
   3. Ακτινοδιαγνωστικό.
   4. Φαρμακευτικό.
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   • Ψυχιατρικό

B. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

 1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας.
 2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 3. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

 1. Παραϊατρικού Προσωπικού.
 2. Κοινωνικής Εργασίας.
 3. Διαιτολογίας – Διατροφής.

Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του κοινού Διοικητή.

Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

«Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»


Στο Νοσοκομείο μας συστάθηκε και λειτουργεί το νέο «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», σύμφωνα και με το Ν. 4368/2016(ΦΕΚ/Α/21) και την Υπουργική Απόφαση με αρ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/2017 (ΦΕΚ/τ.Β’/ 662),

Το νέο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας,  σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, όπως ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις, ενδεικτικά μεριμνά για: 

 • την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους,
 • την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες,
 • την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών, την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ασθενών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία,
 • τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, 
 • τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές,
 • τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο  Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή, 
 • την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των διαφορών,
 • την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία,
 • τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών-ασθενών.

 

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στο γραφείο, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

To Γραφείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Διοικητή, Δημήτρη Δημουλιού.

Επικοινωνία με το Γραφείο Προστασίας  Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας:

Υπεύθυνοι  υπάλληλοι Γραφείου Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας:

 • Παντελειός Γεράσιμος Π.Ε Νοσηλευτών,
 • Κοσμάτου Χρυσάνθη Τ.Ε Κοινωνικών λειτουργών,
 • Κολαΐτη Ελένη Τ.Ε Επισκεπτών Υγείας.

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2671361145

Τηλεμοιοτυπία: 2671038055

Ηλεκτρονικό ΤαχυδρομείοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
 3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
 4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
 5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
 6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
 7. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
 8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
 9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών.
 10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
 11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.
 12. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κλπ).
 13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του.
 14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
 15. Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για:
  1. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας.
  2. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.
  3. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
  4. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 16. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
 17. Η Παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενημέρωση για την πορεία των έργων
 18. πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
 19. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,
 20. Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας:

Είναι υπεύθυνο για την:

 1. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
 2. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
 3. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.
 4. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
 5. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
 6. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και
 7. την ανανέωση του υπάρχοντος.
 8. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 9. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
 10. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

Τμήμα Τεχνικού:

 1. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
 2. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
 3. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
 4. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.
 5. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.
 6. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
 7. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
 8. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
 9. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.
 10. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
 11. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
 12. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
 13. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
 14. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.

Τμήμα Οικονομικού:

Είναι υπεύθυνο για:

 1. Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 2. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 3. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 4. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 5. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 6. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
 7. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 8. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού-προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 9. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 10. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 11. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
 12. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 13. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
 14. Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.
 15. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού:

 1. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
 2. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
 3. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
 4. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
 5. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
 6. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Τμήμα Κίνησης Ασθενών:

 1. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
 2. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
 3. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
 4. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
 5. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
 6. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
Σελίδα 1 από 2