Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 10:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δύνανται να μετακινηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα

και έως 30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την

κάλυψη ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή

άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ιατροί, από κοινοποίηση της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρείται σε πίνακα με σειρά

προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο

πίνακα. β) προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ιατρός δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας μία

έως τρεις εκ των εγκεκριμένων θέσεων της οικείας ειδικότητας σε διαφορετικούς

φορείς της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Για την επιλογή των ιατρών που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές

ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Οι ιατροί μπορούν να μετακινούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Διοικητή της ή με

κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., όταν η μετακίνηση γίνεται σε φορέα άλλης

Δ.Υ.ΠΕ.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα

προέλευσης από τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. που θα εκδώσει ή θα συνυπογράψει τη σχετική

απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η

μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού.

Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1) μήνα, όταν δεν έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον άλλοι ιατροί της ίδιας ειδικότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη

συγκεκριμένη δομή ή οι ιατροί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη

μετακίνηση ή δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορέα προέλευσης.

Για την ανανέωση της διάρκειας της μετακίνησης αποφασίζει το όργανο που έχει ή τα όργανα που

έχουν εκδώσει την απόφαση μετακίνησης.

Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται κατ’ εφαρμογή

του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις

30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.),

λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων

(1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Στους ανωτέρω ιατρούς δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α`

118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία

της ίδιας ή άλλης Υ.ΠΕ..

Η αναφερόμενη αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση

εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από

τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση δεν προσμετράτε στο ανώτατο όριο αποδοχών που

προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45

του ν. 3205/2003 (Α` 297).

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται

αναλογικά.

Οι επικουρικοί ιατροί δύνανται επίσης να μετακινούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού του ν.

5015/2023 (Α΄20), αν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας

μετακίνησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Οι επικουρικοί ιατροί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μετακίνηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού

του ν. 5015/2023 (Α΄20) με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, με

πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, ειδικότητα, κινητό τηλέφωνο και e-mail),

η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την 6η Υγειονομική

Περιφέρεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@dypede.gr, με κοινοποίηση στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: metakiniseis@dypede.gr, στη συνέχεια λαμβάνει αριθμό

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του και καταχωρούνται σε διαφορετικό πίνακα με

σειρά προτεραιότητας.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και

στον Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς