Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 10:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, λόγω

έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή του Ν.5015/2023 και των αρ.Γ4β/οικ. 28906/19.5.2023

(Β΄3415) και 1707/12.06.2023 Υπουργικών Αποφάσεων».

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της

6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο

υπάλληλο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μετακίνηση στους Φορείς μας που αναφέρονται στον

αναρτημένο πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και έως

30-09-2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), για την κάλυψη

ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τις εγκεκριμένες θέσεις της 6ης Υ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται

στον συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι, από κοινοποιήσεως της παρούσης,

εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους, με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης,

κινητό τηλέφωνο και e-mail), η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την

6η Υγειονομική Περιφέρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@dypede.gr και κοινοποίηση στο

metakiniseis@dypede.gr.

Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής και καταχωρείται σε πίνακα με

σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται: α)

προτιμώμενες δομές υγείας, στις οποίες αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. β)

προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., στην οποία υπάγεται

ο φορέας υποδοχής, δηλώνοντας από μία (1) έως τρεις (3) θέσεις.

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες

του φορέα προέλευσης.

Για τη διαπίστωση των υπηρεσιακών αναγκών, ζητούνται εγγράφως οι απόψεις του φορέα προέλευσης από

τον Διοικητή της Υ.ΠΕ που θα εκδώσει τη σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δεν

πραγματοποιείται η μετακίνηση και εξετάζεται η μετακίνηση του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας

ενδιαφερόμενου.

Η διάρκεια της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα

(1) μήνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν (1)

μήνα, όταν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση άλλοι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών

του συγκεκριμένου φορέα ή αυτοί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη μετακίνηση

ή δε δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορά προέλευσης.

Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου

του ν. 5015/2023 (Α΄ 20) έως τις 30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής

Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων

διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής

απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να μετακινείται επικουρικό νοσηλευτικό και

λοιπό προσωπικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 (Α΄20), υπό την

προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας μετακίνησης

μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Σε περίπτωση μετακίνησής τους και μετά την ολοκλήρωση του ενός (1) μηνός, η μετακίνηση δεν

ανανεώνεται, αν έχει εντωμεταξύ εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη της αντίστοιχης υπηρεσιακής

ανάγκης, υποψήφιος που ανήκει στο μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικό ή λοιπό

προσωπικό αντίστοιχα.

Το νοσηλευτικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό που υποβάλλουν αίτηση για μετακίνηση, καταχωρούνται

σε διαφορετικό πίνακα ανά θέση με σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας το υπόδειγμα της αίτησης για τη

μετακίνηση καθώς και τον πίνακα με τις εγκεκριμένες θέσεις.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον

Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς